Bandera Pork.jpg (30398 bytes)       Freshly Fried.jpg (39705 bytes)       Fried Turkey.jpg (64020 bytes)       Just Out.jpg (42173 bytes)